Regulamin wypożyczeń SLS


Regulamin wypożyczeń SLS:

Przetwarzanie danych na podstawie niniejszego regulaminu niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sound & Lights Service i odbywa się w oparciu o podstawę prawną, tj. Artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu zapoznania się z polityką danych osobowych naszej firmy zapraszamy na naszą stronę internetową: https://slservice.pl/rodo/

1. Właścicielem wynajmowanego sprzętu jest Sebastian Bernat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sound & Lights Service Sebastian Bernat w Suchym Lesie (62-002), ul. Szkółkarska 23, NIP: 7772497487 (dalej: SLS)

2. SLS zastrzega, że z uwagi na dynamiczną specyfikę branży, do czasu potwierdzenia przez klienta rezerwacji, wybrane przez niego sprzęty pozostają dostępne dla innych klientów, co może skutkować zarezerwowaniem sprzętu dla innego klienta. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości potwierdzenia rezerwacji w ww. zakresie.

3. Przedmiotem najmu jest sprzęt wyszczególniony w ofercie/specyfikacji usługi o określonej wartości. SLS zastrzega sobie naliczanie wartości sprzętu wg cen rynkowych nowych urządzeń bez ujmowania ich amortyzacji, zużycia i spadku wartości.

4. Rezerwacja sprzętu:

4.1.Rezerwacja sprzętu jest wykonywana wyłącznie przez pracowników biura handlowego SLS po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym oraz obligatoryjnym mailowym potwierdzeniu rezerwacji ze strony klienta.

4.2.Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest ujęte w punkcie 4.1 mailowe potwierdzenie zapoznania się i akceptacji regulaminu oraz oferty SLS. SLS może ustalić dla klienta indywidualne zasady potwierdzania rezerwacji wyłącznie drogą mailową.

4.3.Potwierdzenie rezerwacji najmu zawierające listę sprzętu, terminy odbioru oraz zwrotu oraz pełne dane klienta (nazwa firmy, adres, nip, adres email, numer telefonu) zostają wpisane w system informatyczny firmy i jest ono jedyną podstawą do wydania sprzętu z magazynu. 4.4.W przypadku gdy klient nie korzysta z transportu SLS a korzysta z pośredników obowiązany jest dostarczyć droga mailową dokładne dane wykonawcy usługi transportowej umożliwiające Jego identyfikacje.

4.5.Przy wydaniu sprzętu z magazynu, klient lub jednostka działająca w Jego imieniu każdorazowo zobowiązany jest okazać dokument tożsamości celem jej potwierdzenia.

4.6.Po wydaniu z magazynu klient ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt wobec SLS. Gdy klient zleca transport zewnętrzny odpowiada za należyte i bezpieczne wykonanie tej usługi oraz bezpieczeństwo mienia SLS.

4.7. Każdy proces wypożyczenia jest prowadzony przez jednego z pracowników biura, który jest wyłączoną osobą kontaktową w sprawie rezerwacji, wyceny, ustalenia terminu odbioru i zwrotu oraz rozliczenia.

5. Wycena: Każde wypożyczenie jest indywidualnie wyceniane na podstawie cennika SLS oraz indywidualnych rabatów i ustaleń pomiędzy pracownikiem biura, a klientem co stanowi tajemnicę handlową. Wyceny wraz z potwierdzeniem rezerwacji są za każdym razem przesyłane w formie elektronicznej na adres mailowy klienta. Wszystkie ceny wskazane w cenniku są cenami netto.

6. Odbiór i zwrot sprzętu:

6.1.Odbiór i zwrot wypożyczanego sprzętu możliwy jest w godzinach pracy magazynu SLS tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

6.2.Odbiór lub zwrot sprzętu poza ww. godzinami jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem biura i może się wiązać z dodatkową opłatą w wysokości od 100 zł. 6.3.Wydania sprzętu dokonuje pracownik magazynu na podstawie danych zawartych w potwierdzeniu rezerwacji w systemie informatycznym zgodnie z pkt 4 powyżej.

6.4.Każdy sprzęt w momencie wydania jest sprawdzany w obecności klienta lub jego pośrednika, o którym mowa w pkt 4.4 powyżej. Sprawdzenia dokonuje pracownik magazynu poprzez uruchomienie urządzenia (w przypadku elektroniki), włączenie lampy (w przypadku urządzeń oświetleniowych), podanie sygnału na kolumny głośnikowe (w przypadku nagłośnienia). Klient lub pośrednik swoim podpisem na karcie wypożyczenia kwituje odebranie sprawnego sprzętu. W przypadku dobrowolnej rezygnacji klienta lub pośrednika ze sprawdzenia sprzętu w jego obecności, sprzęt wydany klientowi na podstawie podpisanej przez niego karty sprzętu uznaje się za sprawny.

6.5.Podczas wydawania sprzętu spisywany jest licznik godzin pracy lamp w urządzeniach oświetleniowych oraz czas pracy urządzeń elektronicznych wg informacji serwisowych w urządzeniu. Przy zwrocie sprzętu wartości te są weryfikowane z deklarowanym czasem używania sprzętu podczas wypożyczenia.

6.6.Ewentualne uszkodzenia sprzętu po jego wydaniu klient jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzeń osobie prowadzącej wypożyczenie ze strony SLS wraz z dokumentacją zdjęciową.

6.7.Stan sprzętu jest sprawdzany podczas zwrotu do magazynu taką samą procedurą jak przy wydawaniu sprzętu. W przypadku stwierdzenia awarii bądź braków klient jest zobowiązany pokryć koszty usunięcia awarii bądź uzupełnienia braków i naprawy uszkodzeń. Koszty te naliczane będą zgodnie z cennikiem dystrybutora lub serwisu danego sprzętu.

6.8.Bez kosztowa rezygnacja z wypożyczenia przez klienta jest możliwa do 48 godzin przed jego rozpoczęciem. W przypadku przekroczenia tego czasu bądź nie odebrania wcześniej zamówionego sprzętu zamawiający pokrywa pełny koszt wynajmu sprzętu zgodnie z rezerwacją.

6.9.SLS nie wyraża zgody na korzystanie ze sprzętu po upływie umówionego okresu. W przypadku przekroczenia przez klienta ustalonego w rezerwacji terminu zwrotu sprzętu, klient jest zobowiązany do zapłaty SLS jako kary umownej równowartości 60% ceny podstawowej netto wynajmu ustalonej na podstawie potwierdzenia rezerwacji za każde rozpoczęte 24h godziny przekroczenia czasu wynajmu. W przypadku poniesienia przez SLS szkody w wysokości przenoszącej wysokość ww. kary umownej, SLS będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. Użytkowanie sprzętu:

7.1.Klient jest zobowiązany do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i w granicach zadeklarowanego czasu używania sprzętu.

7.2.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ewentualną utratę wydanego mu sprzętu. W przypadku utraty wydanego sprzętu klient zobowiązany jest do zapłaty równowartości sprzętu w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty. Ponadto klient zapłaci w takim przypadku SLS karę umowną w wysokości 200 % wartości brutto utraconego sprzętu. W przypadku poniesienia przez SLS szkody w wysokości przenoszącej wysokość ww. kary umownej, SLS będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

7.3.Zabronione jest udostępnianie sprzętu podmiotom trzecim bez pisemnej zgody SLS. W przypadku złamania ww. zakazu klient jest zobowiązany do zapłaty SLS jako kary umownej równowartości 200 % ceny podstawowej netto wynajmu ustalonej na podstawie potwierdzenia rezerwacji. W przypadku poniesienia przez SLS szkody w wysokości przenoszącej wysokość ww. kary umownej, SLS będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

8. Płatności: Płatności za wynajem sprzętu dokonuje się na podstawie faktury vat wystawianej po zwrocie sprzętu z terminem płatności 7 dni, chyba że ustalono z pracownikiem biura inaczej. Kwota na fakturze jest zgodna z ofertą wysłaną przez pracownika biura do klienta, chyba że zachodzi konieczność doliczenia dodatkowych kosztów związanych z odbiorem sprzętu poza normalnymi godzinami pracy magazynu, stwierdzeniem awarii lub braków w sprzęcie bądź przekroczeniem czasu wynajmu.

9. Postanowienia końcowe:

9.1.Miejscem wykonania umowy najmu sprzętu jest siedziba SLS.

9.2.Inne, nieujęte w Regulaminie kwestie regulują stosowne przepisy kodeksu cywilnego.

9.3.Informacje o sprzęcie podlegającym wypożyczeniu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

9.4.1. Administratorem danych gromadzonych w trakcie realizacji umowy najmu sprzętu jest Sebastian Bernat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sound & Lights Service Sebastian Bernat w Suchym Lesie (62-002), ul. Szkółkarska 23, NIP: 7772497487.

9.4.2. SLS będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny do zrealizowania niniejszej umowy oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

9.4.3. Podstawą prawną przetwarzania danych na potrzeby wykonania niniejszej umowy jest art. 6 ust 1 lit b) RODO. 9.4.4. Dane klienta mogą być przekazywane: a) podmiotom trzecim współpracującym z SLS w celu realizacji i obsługi niniejszej umowy, b) podmiotom trzecim współpracującym z SLS w celach księgowych lub obsługi prawnej.

9.4.5. Klientowi przysługuje prawo do: a) żądania dostępu do danych przetwarzanych przez SLS b) sprostowania (poprawiania) danych, c) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzanie, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e) przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez SLS lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.

9.4.6. Realizacja przez SLS ww. praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.

9.4.7. Realizacja ww. praw następuje poprzez pisemne zgłoszenie na ww. adres SLS. 9.4.8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna on, że SLS przetwarza jego dane niezgodnie z prawem.

9.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SLS i klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SLS.

9.6. Do spraw nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego obowiązujące w Polsce.

9.7. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.06.2019r.

 

Dokument w wersji PDF: